INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • Lokomotywy Rynku Kolejowego rozdane

  22 września, podczas targów Trako 2015, wręczono statuetki Lokomotyw Rynku Kolejowego. Nagrody redakcji miesięcznika "Rynek Kolejowy" i portalu rynek-kolejowy.pl (wydawcą obu jest ZDG TOR) przyznane zostały w 5 kategoriach: Innowacja, Dla Pasażera, Nowi Przewoźnicy, Promotor Kolei oraz Nagroda Specjalna.

  – Jako pierwsi postanowiliśmy oddać wybór w ręce osób, którzy są blisko kolei – Czytelnikom „Rynku Kolejowego". Warto zauważyć, że wpłynęło do nas ponad 10 tysięcy głosów, a więc jak na pierwszy raz jest to bardzo dobry rezultat – podkreślił wiceprezes ZDG TOR Adrian Furgalski. W kategorii "Nowi Przewoźnicy” Łódzka Kolej Aglomeracyjna została nagrodzona za nowy tabor. – Tę nagrodę odbieramy dzięki podróżnym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, którzy nas docenili – powiedział prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Andrzej Wasilewski. W kategorii „Promotor Kolei” zwyciężył Paweł Pleśniar, reprezentujący Arrivę (35,84% głosów). Otrzymał on nagrodę za Pociąg na plażę, Kolej Nadzalewową, połączenie kolej-bus do Chełmna i dziesiątki innych pomysłów promujących kolej w północnej Polsce. – Udało nam się zebrać młody, aktywny zespół. Myślę, że nasze projekty, takie jak połączenie kolej-statek-autobus pokazały, że w Polsce jest potencjał do znacznego zwiększenia przewozów kolejowych na mniej znanych liniach. Z uruchomienia nowych połączeń zadowolony był zarówno przewoźnik, jak i pasażerowie i samorząd. Mieliśmy też świetnego partnera, jakim była PKP PLK – podkreślił Paweł Pleśniar z Arrivy. – Można nie tylko wozić pasażerów na Helu, ale też na Żuławach i Mierzei Wiślanej. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku powrócić do tych połączeń – dodał.W kategorii „Dla Pasażera” wygrały PKP Polskie Linie Kolejowe za aplikację umożliwiającą śledzenie pociągów pasażerskich. PKP PLK otrzymały 42,58% głosów. – Doceniony przez Czytelników Portal Pasażera to nowatorskie rozwiązanie w skali Europy. Możliwość sprawdzenia rzeczywistego położenia pociągów i ewentualnych opóźnień, a nawet ich przyczyn to nie jest nasze ostatnie słowo – zapowiedział Andrzej Pawłowski z PKP PLK. – Mimo że naszym klientem są przewoźnicy, to chcemy, żeby pasażerowie czuli się dobrze poinformowani. To szczególnie ważne w obliczu największego w Europie programu inwestycyjnego, jaki jest prowadzony na polskiej kolei – podkreślił Pawłowski.W kategorii „Innowacja” zwyciężyła firma Track Tec S.A. za prototypowe rozwiązanie rozjazdu krzyżowego podwójnego na podrozjezdnicach strunobetonowych. Spółka zebrała ponad 60% głosów. – Nagroda jest szczególnie cenna, ponieważ została przyznana przez Czytelników portalu rynek-kolejowy.pl, a nie przez wąską Kapitułę – powiedział Krzysztof Niemiec z Track Tecu. Jak dodał, to nie jedyne wyróżnienie, jakie TrackTec otrzymał na Trako. – Widać więc, że pod względem innowacji przygotowaliśmy się do targów bardzo dobrze – powiedział.„Nagrodę Specjalną”, przyznaną przez redakcję "Rynku Kolejowego", odebrała spółka KZN Bieżanów. Redakcja zdecydowała się na wyróżnienie firmy ze względu na jej skuteczne działania na styku nauki i biznesu, których efektem był system logistyczny dedykowany do transportu rozjazdów kolejowych wraz z dedykowanym wagonem o nazwie Switcher, którą wybrali Czytelnicy. – Wyróżnienie przyznane przez „Rynek Kolejowy", który napędza całą branżę, szczególnie nas cieszy. Moim zdaniem doceniono to, co zrobiliśmy w tym roku, a z czym nie kojarzy się firma KZN Bieżanów, czyli poszliśmy w tabor. W ten sposób do tej Lokomotywy Rynku Kolejowego dołączyliśmy nasz wagonik – powiedział Remigiusz Tytuła z KZN Bieżanów.

 • Czym może skutkować monopolizacja rynku napraw EN57 – raport ZDG TOR

  Zespół Doradców Gospodarczych TOR przygotował raport, w którym wskazał zagrożenia płynące z ewentualnych praktyk monopolistycznych, jakie mogą zajść na rynku modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych należących do Przewozów Regionalnych.

  Jakie główne zagrożenia w tym zakresie wskazali eksperci ZDG TOR? Działanie niezgodne z prawem unijnym, znaczący wzrost wydatków z budżetu państwa i samorządów wojewódzkich, a także ograniczenie konkurencji w jednym z ostatnich segmentów kolejowych przewozów pasażerskich, w którym jeszcze ona istnieje. Kilka dni temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował komunikat, iż nie widzi przeciwwskazań do objęcia większościowego pakietu udziałów w Przewozach Regionalnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wspomniane objęcie udziałów nastąpić ma 30 września . Tego dnia większościowym właścicielem największego kolejowego przewoźnika pasażerskiego stanie się grupa kapitałowa, w skład której wchodzą również m.in. zakłady taborowe (Fabryka Pojazdów Szynowych; FPS) i spółka zajmująca się leasingowaniem taboru pasażerskiego (Polski Tabor Szynowy; PTS). Ale i tak już od kilku miesięcy ma miejsce zacieśnianie współpracy pomiędzy PR, FPS i PTS. Wiosną br. PR sprzedały PTS 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) serii EN57. PTS zleciła następnie FPS, bezprzetargowo, modernizację tych składów. Kolejnym krokiem będzie najprawdopodobniej wzięcie zmodernizowanych składów w leasing od PTS, z powrotem przez Przewozy Regionalne. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele PR potwierdzili, że spółka sprzedała kolejne 5 (czyli już razem 10) pojazdów EN57 do PTS i prowadzi rozmowy na temat dalszej współpracy. Raport ZDG TOR wskazuje, że rozszerzenie takiej współpracy, z pominięciem procedur wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych, może być naruszeniem zarówno prawa unijnego, jak i – pomimo pozytywnej opinii UOKiK – prawa krajowego. Jednym z wniosków płynących z raportu jest wskazanie, iż niedozwolone będzie przyznanie przez Przewozy Regionalne praw wyłącznych do wyposażenia tej spółki w pojazdy jednemu podmiotowi (PTS). Powodować to będzie naruszenie reguł konkurencji i wyczerpanie, określonych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, kryteriów zakazu udzielania pomocy publicznej. W opracowaniu podkreślono, że organa UE nie uznają kompromisu w zakresie stosowania niedozwolonej pomocy publicznej (o czym boleśnie przekonały się już np. władze Gdyni przy okazji nieuzasadnionej, zdaniem UE, budowy lotniska w Kosakowie). W zakresie prawa krajowego – zdaniem autorów opracowania, zacieśnienie współpracy pomiędzy PR, FPS i PTS (w sposób opisany powyżej) może stanowić naruszenie nie tylko zapisów Ustawy PZP, ale również np. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W raporcie wyliczono również, ile może kosztować odejście od wolnorynkowych zasad wybierania, jak dotąd, w przetargach wykonawców zarówno modernizacji EN57 należących do spółki PR, jak i, w przyszłości, ewentualnego bezprzetargowego zlecania również budowy nowych składów dla tej spółki. Uzyskane wyniki wskazały, iż ARP oraz samorządy wojewódzkie dołożyłyby około 310 mln zł więcej niż wynikałoby to przy założeniu realizacji odnowy taboru poprzez zamówienia publiczne. Raport dostępny jest tutaj.

 • ZDG TOR opracował strategię transportową dla Inowrocławia

  Inowrocławscy radni przyjęli dokument pn. „Miejska Strategia Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia”. Materiał został opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

  Inowrocław jest 75-tysięcznym miastem leżącym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w odległości ok. 30 km zarówno od Torunia, jak i od Bydgoszczy. Taki fakt jego usytuowania sprawia, że obserwowane jest silne ciążenie z Inowrocławia i terenów przylegających do obu stolic woj. kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie, przebiegające przez centrum miasta drogi krajowe nr 15 i 25 powodują znaczące problemy związane z kongestią drogową (w 2017 r. GDDKiA planuje otworzyć obwodnicę Inowrocławia, jednak nie ma wątpliwości, że nie rozwiąże ona wszystkich problemów komunikacyjnych w mieście).  Kolejną charakterystyczną cechą komunikacyjną dla Inowrocławia jest fakt silnego ciążenia do tego miasta z punktu widzenia miejscowości okalających miasto. Na terenie gminy wiejskiej Inowrocław (aż 96% granicy administracyjnej miasta Inowrocławia stanowi granica z gm. wiejską Inowrocław), którą zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców, nie ma bowiem silnie wykształconych funkcji usługowych (koncentracja usług wyższego rzędu ma miejsce na terenie miasta). Dodatkowo czynnikiem, który powinien kształtować politykę transportową miasta jest fakt, że Inowrocław jest jednym z kluczowych w Polsce ośrodków uzdrowiskowych, a także na terenie tego miasta organizowanych jest wiele przedsięwzięć kulturalnych, również o charakterze ponadregionalnym, przede wszystkim cykl kilkudziesięciu imprez pn. Inowrocławskie Lato Muzyczne. Jak zmniejszyć rolę samochodów Stąd też, wśród postulatów płynących z dokumentu znalazła się konieczność rozwoju wszystkich form transportu alternatywnych wobec motoryzacji indywidualnej. W zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w rekomendacjach podkreślono konieczność dążenia do rozszerzenia sieci MPK Inowrocław również na obszar gminy wiejskiej Inowrocław. Gmina ta obecnie jest organizatorem transportu autobusowego we własnym zakresie, zlecając przewozy w trybie przetargu nieograniczonego.  Oferta komunikacji gminnej jest stosunkowo uboga: rozkłady większości linii dedykowane są tylko dowozom i odwozom ze szkół – w przypadku niektórych linii, rozkłady nie pozwalają nawet na planowanie dojazdów i powrotów z pracy, gdyż ostatnie kursy realizowane są w godzinach wczesnopopołudniowych. Innym mankamentem obecnej sytuacji jest brak wzajemnego honorowania biletów w autobusach miejskich (MPK) i gminnych na wspólnie obsługiwanych odcinkach. Dlatego też, oprócz postulatu nawiązania współpracy przez miasto i gminę wiejską Inowrocław w zakresie obsługi gminy przez MPK, wśród postulatów znalazł się również wniosek dotyczący zwiększenia liczby połączeń także w innych porach, niż komunikacja gminna realizowana jest obecnie. W zakresie wzrostu roli transportu kolejowego – autorzy dokumentu postulują podjęcie działań zmierzających do objęcia wspólnymi rozwiązaniami taryfowymi autobusów MPK, pociągów oraz komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Toruniu (co powinno nastąpić w ciągu kilku lat w ramach kolejnego etapu projektu „BiT City”), a także utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w obrębie dworca kolejowego (jak również dworca autobusowego). Inny postulat dotyczył wdrożenia bardziej restrykcyjnej polityki parkingowej – rozszerzenia strefy płatnego parkowana i podniesienia opłat. Obecnie stawka za pierwszą godzinę parkowania wynosi 2,00 zł, przy maksymalnej ustawowej stawce 3,00 zł. Inowrocław będzie miał bardzo młode autobusy Obecnie w Inowrocławiu realizowany jest projekt pn. „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2007-2013, z Działania 1.2. „Infrastruktura transportu publicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie UE wynosi 83,87%, a łączna wartość projektu to 21 705 883,00 zł. Na projekt składa się montaż elektronicznych tablic informacyjnych na 10 przystankach cechujących się największym natężeniem ruchu, a także zakup nowego taboru autobusowego: 2 autobusów elektrycznych i 10 autobusów z napędem hybrydowym.  W tym kontekście – autorzy strategii rekomendują m.in. montaż w kolejnych latach tablic na następnych przystankach, jak również dążenie do tego, by średni wiek taboru MPK nie przekraczał 8-10 lat. Przy czym w tym ostatnim przypadku, jest to postulat, który może zostać nieco odwleczony w czasie: po zakupie nowych autobusów (i równoległym wycofaniu najbardziej wyeksploatowanych pojazdów), średnia wieku taboru MPK będzie niewiele przekraczać 6 lat, co jest bardzo dobrym wynikiem, nawet w porównaniu z dużymi miastami czyniącymi gigantyczne inwestycje w tabor. Strategia zawiera w sobie również postulaty związane z poprawą infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym – m.in. budowę nowych odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych a także brakujących elementów ciągów pieszych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, wytyczanie na drogach gminnych pasów i kontrapasów rowerowych czy też poprawę dostępności lokali usługowych na obszarze śródmieścia poprzez budowę pochylni, likwidację stopni oraz montaż stojaków rowerowych. Zgodnie z miejską koncepcją rozbudowy dróg rowerowych, ich długość na terenie Inowrocławia ma docelowo wzrosnąć z obecnych 28 km do prawie 104 km. Nie pierwszy projekt ZDG TOR w Inowrocławiu Przyjęty przez radnych dokument nie jest pierwszym dokumentem przygotowanym przez ZDG TOR na zlecenie UM Inowrocław. Na przełomie 2013 i 2014 r. ZDG TOR przygotował plan transportowy dla Inowrocławia. Wcześniej, na potrzeby planu transportowego, przeprowadził badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Inowrocławia. Publikacja: www.transport-publiczny.pl , 2 lipca 2015 r. Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/inowroclaw-strategia-rozwoju-transportu-i-plan-mobilnosci-przyjete-49922.html

 • Nowy plan transportowy dla gmin Nysa i Otmuchów

  Więcej kursów w porach pozaszczytowych i w dni wolne oraz nawiązanie współpracy pomiędzy MZK i Przewozami Regionalnymi oraz regionalnymi przewoźnikami autobusowymi. Takie są główne postulaty planu transportowego dla gmin Nysa i Otmuchów, który tuż przed długim weekendem przyjęła Rada Miasta Nysy. Dokument przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów” obejmuje wspomniane gminy, ze względu na fakt, iż gmina Otmuchów powierzyła gminie Nysa organizację transportu zbiorowego na swoim terenie. Jednym z mankamentów oferty MZK Nysa, jak stwierdzono w planie transportowym, jest mała liczba połączeń pomiędzy Nysą i Otmuchowem. Do innych mankamentów należą m.in. bardzo słaba oferta połączeń w porach pozaszczytowych i w dni wolne (np. w niedzielne przedpołudnia komunikacja praktycznie w ogóle nie funkcjonuje), a także – co jest typowe dla małych miast – brak synchronizacji rozkładów jazdy poszczególnych linii pomiędzy sobą oraz autobusów z pociągami. Dlatego też, jednym z głównych postulatów wpisanych do planu transportowego stało się utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS. Centrum takie z jednej strony cechowałoby się m.in. jednolitym wizualnie systemem informacji pasażerskiej dla pociągów i wszystkich autobusów, a także służyłoby jako miejsce przesiadek pomiędzy poszczególnymi liniami MZK. W celu synchronizacji rozkładów, linie MZK powinny w razie potrzeby posiadać tzw. postoje wyrównawcze w obrębie centrum. Ta ostatnia kwestia wynika też m.in. z faktu, że większość linii MZK obsługuje zarówno miasto, jak i obszar wiejski gminy Nysa – rozpoczynając bieg w miejscowościach położonych po jednej stronie miasta, później wjeżdżając do miasta i wyjeżdżając do miejscowości położonych po jego drugiej stronie. Biorąc pod uwagę, że bezpośrednie podróże pomiędzy miejscowościami z obszaru wiejskiego gminy Nysa praktycznie nie występują, a obszarem ciążenia niemal wyłącznie jest miasto – wprowadzenie takich postojów nie powinno wprowadzić pogorszenia oferty dla osób podróżujących do i z Nysy. Jako postulowane kierunki działania wskazano także m.in. konieczność wzrostu roli transportu kolejowego. Środkiem do tego celu miałoby być synchronizowanie rozkładów jazdy pociągów z Opola i Kędzierzyna-Koźla z autobusami MZK (zwłaszcza w godzinach późnowieczornych), jak również próba podjęcia, we współpracy m.in. z samorządem wojewódzkim, kolejowo-autobusowej integracji taryfowej. Do atutów oferty MZK Nysa autorzy planu transportowego zaliczyli natomiast m.in. bardzo preferencyjny system taryfowy (bilet dobowy kosztuje jedynie 5 zł, za bilet 3-godzinny trzeba zapłacić 3 zł, istnieje też rozbudowany system biletów ulgowych dla uczniów), a także działanie nieszablonowe w skali kraju – możliwość podróżowania za darmo autobusami MZK dla posiadaczy prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Publikacja: 5 maja 2015 r. Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nysa-plan-transportowy-zaklada-budowe-centrum-przesiadkowego-49034.html

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.