INFRASTRUKTURA, TRANSPORT

PUBLICZNY, SAMORZĄDY

 
Jesteśmy wiodącą w Polsce firmą specjalizującą się w doradztwie
i analizach z obszarów infrastruktury transportowej oraz zintegrowanych systemów transportu publicznego dla klientów biznesowych, instytucjonalnych i samorządowych.
 

TOR W MEDIACH       

NAJNOWSZE PROJEKTY       

 • ZDG TOR opracował strategię transportową dla Inowrocławia

  Inowrocławscy radni przyjęli dokument pn. „Miejska Strategia Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia”. Materiał został opracowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

  Inowrocław jest 75-tysięcznym miastem leżącym na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w odległości ok. 30 km zarówno od Torunia, jak i od Bydgoszczy. Taki fakt jego usytuowania sprawia, że obserwowane jest silne ciążenie z Inowrocławia i terenów przylegających do obu stolic woj. kujawsko-pomorskiego. Jednocześnie, przebiegające przez centrum miasta drogi krajowe nr 15 i 25 powodują znaczące problemy związane z kongestią drogową (w 2017 r. GDDKiA planuje otworzyć obwodnicę Inowrocławia, jednak nie ma wątpliwości, że nie rozwiąże ona wszystkich problemów komunikacyjnych w mieście).  Kolejną charakterystyczną cechą komunikacyjną dla Inowrocławia jest fakt silnego ciążenia do tego miasta z punktu widzenia miejscowości okalających miasto. Na terenie gminy wiejskiej Inowrocław (aż 96% granicy administracyjnej miasta Inowrocławia stanowi granica z gm. wiejską Inowrocław), którą zamieszkuje ponad 10 tys. mieszkańców, nie ma bowiem silnie wykształconych funkcji usługowych (koncentracja usług wyższego rzędu ma miejsce na terenie miasta). Dodatkowo czynnikiem, który powinien kształtować politykę transportową miasta jest fakt, że Inowrocław jest jednym z kluczowych w Polsce ośrodków uzdrowiskowych, a także na terenie tego miasta organizowanych jest wiele przedsięwzięć kulturalnych, również o charakterze ponadregionalnym, przede wszystkim cykl kilkudziesięciu imprez pn. Inowrocławskie Lato Muzyczne. Jak zmniejszyć rolę samochodów Stąd też, wśród postulatów płynących z dokumentu znalazła się konieczność rozwoju wszystkich form transportu alternatywnych wobec motoryzacji indywidualnej. W zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w rekomendacjach podkreślono konieczność dążenia do rozszerzenia sieci MPK Inowrocław również na obszar gminy wiejskiej Inowrocław. Gmina ta obecnie jest organizatorem transportu autobusowego we własnym zakresie, zlecając przewozy w trybie przetargu nieograniczonego.  Oferta komunikacji gminnej jest stosunkowo uboga: rozkłady większości linii dedykowane są tylko dowozom i odwozom ze szkół – w przypadku niektórych linii, rozkłady nie pozwalają nawet na planowanie dojazdów i powrotów z pracy, gdyż ostatnie kursy realizowane są w godzinach wczesnopopołudniowych. Innym mankamentem obecnej sytuacji jest brak wzajemnego honorowania biletów w autobusach miejskich (MPK) i gminnych na wspólnie obsługiwanych odcinkach. Dlatego też, oprócz postulatu nawiązania współpracy przez miasto i gminę wiejską Inowrocław w zakresie obsługi gminy przez MPK, wśród postulatów znalazł się również wniosek dotyczący zwiększenia liczby połączeń także w innych porach, niż komunikacja gminna realizowana jest obecnie. W zakresie wzrostu roli transportu kolejowego – autorzy dokumentu postulują podjęcie działań zmierzających do objęcia wspólnymi rozwiązaniami taryfowymi autobusów MPK, pociągów oraz komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Toruniu (co powinno nastąpić w ciągu kilku lat w ramach kolejnego etapu projektu „BiT City”), a także utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w obrębie dworca kolejowego (jak również dworca autobusowego). Inny postulat dotyczył wdrożenia bardziej restrykcyjnej polityki parkingowej – rozszerzenia strefy płatnego parkowana i podniesienia opłat. Obecnie stawka za pierwszą godzinę parkowania wynosi 2,00 zł, przy maksymalnej ustawowej stawce 3,00 zł. Inowrocław będzie miał bardzo młode autobusy Obecnie w Inowrocławiu realizowany jest projekt pn. „Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Transportowego w mieście Inowrocławiu”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach perspektywy 2007-2013, z Działania 1.2. „Infrastruktura transportu publicznego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie UE wynosi 83,87%, a łączna wartość projektu to 21 705 883,00 zł. Na projekt składa się montaż elektronicznych tablic informacyjnych na 10 przystankach cechujących się największym natężeniem ruchu, a także zakup nowego taboru autobusowego: 2 autobusów elektrycznych i 10 autobusów z napędem hybrydowym.  W tym kontekście – autorzy strategii rekomendują m.in. montaż w kolejnych latach tablic na następnych przystankach, jak również dążenie do tego, by średni wiek taboru MPK nie przekraczał 8-10 lat. Przy czym w tym ostatnim przypadku, jest to postulat, który może zostać nieco odwleczony w czasie: po zakupie nowych autobusów (i równoległym wycofaniu najbardziej wyeksploatowanych pojazdów), średnia wieku taboru MPK będzie niewiele przekraczać 6 lat, co jest bardzo dobrym wynikiem, nawet w porównaniu z dużymi miastami czyniącymi gigantyczne inwestycje w tabor. Strategia zawiera w sobie również postulaty związane z poprawą infrastruktury dedykowanej rowerzystom i pieszym – m.in. budowę nowych odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych a także brakujących elementów ciągów pieszych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, wytyczanie na drogach gminnych pasów i kontrapasów rowerowych czy też poprawę dostępności lokali usługowych na obszarze śródmieścia poprzez budowę pochylni, likwidację stopni oraz montaż stojaków rowerowych. Zgodnie z miejską koncepcją rozbudowy dróg rowerowych, ich długość na terenie Inowrocławia ma docelowo wzrosnąć z obecnych 28 km do prawie 104 km. Nie pierwszy projekt ZDG TOR w Inowrocławiu Przyjęty przez radnych dokument nie jest pierwszym dokumentem przygotowanym przez ZDG TOR na zlecenie UM Inowrocław. Na przełomie 2013 i 2014 r. ZDG TOR przygotował plan transportowy dla Inowrocławia. Wcześniej, na potrzeby planu transportowego, przeprowadził badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Inowrocławia. Publikacja: www.transport-publiczny.pl , 2 lipca 2015 r. Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/inowroclaw-strategia-rozwoju-transportu-i-plan-mobilnosci-przyjete-49922.html

 • Nowy plan transportowy dla gmin Nysa i Otmuchów

  Więcej kursów w porach pozaszczytowych i w dni wolne oraz nawiązanie współpracy pomiędzy MZK i Przewozami Regionalnymi oraz regionalnymi przewoźnikami autobusowymi. Takie są główne postulaty planu transportowego dla gmin Nysa i Otmuchów, który tuż przed długim weekendem przyjęła Rada Miasta Nysy. Dokument przygotował Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów” obejmuje wspomniane gminy, ze względu na fakt, iż gmina Otmuchów powierzyła gminie Nysa organizację transportu zbiorowego na swoim terenie. Jednym z mankamentów oferty MZK Nysa, jak stwierdzono w planie transportowym, jest mała liczba połączeń pomiędzy Nysą i Otmuchowem. Do innych mankamentów należą m.in. bardzo słaba oferta połączeń w porach pozaszczytowych i w dni wolne (np. w niedzielne przedpołudnia komunikacja praktycznie w ogóle nie funkcjonuje), a także – co jest typowe dla małych miast – brak synchronizacji rozkładów jazdy poszczególnych linii pomiędzy sobą oraz autobusów z pociągami. Dlatego też, jednym z głównych postulatów wpisanych do planu transportowego stało się utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS. Centrum takie z jednej strony cechowałoby się m.in. jednolitym wizualnie systemem informacji pasażerskiej dla pociągów i wszystkich autobusów, a także służyłoby jako miejsce przesiadek pomiędzy poszczególnymi liniami MZK. W celu synchronizacji rozkładów, linie MZK powinny w razie potrzeby posiadać tzw. postoje wyrównawcze w obrębie centrum. Ta ostatnia kwestia wynika też m.in. z faktu, że większość linii MZK obsługuje zarówno miasto, jak i obszar wiejski gminy Nysa – rozpoczynając bieg w miejscowościach położonych po jednej stronie miasta, później wjeżdżając do miasta i wyjeżdżając do miejscowości położonych po jego drugiej stronie. Biorąc pod uwagę, że bezpośrednie podróże pomiędzy miejscowościami z obszaru wiejskiego gminy Nysa praktycznie nie występują, a obszarem ciążenia niemal wyłącznie jest miasto – wprowadzenie takich postojów nie powinno wprowadzić pogorszenia oferty dla osób podróżujących do i z Nysy. Jako postulowane kierunki działania wskazano także m.in. konieczność wzrostu roli transportu kolejowego. Środkiem do tego celu miałoby być synchronizowanie rozkładów jazdy pociągów z Opola i Kędzierzyna-Koźla z autobusami MZK (zwłaszcza w godzinach późnowieczornych), jak również próba podjęcia, we współpracy m.in. z samorządem wojewódzkim, kolejowo-autobusowej integracji taryfowej. Do atutów oferty MZK Nysa autorzy planu transportowego zaliczyli natomiast m.in. bardzo preferencyjny system taryfowy (bilet dobowy kosztuje jedynie 5 zł, za bilet 3-godzinny trzeba zapłacić 3 zł, istnieje też rozbudowany system biletów ulgowych dla uczniów), a także działanie nieszablonowe w skali kraju – możliwość podróżowania za darmo autobusami MZK dla posiadaczy prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Publikacja: 5 maja 2015 r. Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nysa-plan-transportowy-zaklada-budowe-centrum-przesiadkowego-49034.html

 • W Oświęcimiu przyjęto plan transportowy przygotowany przez ZDG TOR

  Rada Miasta Oświęcimia przyjęła 29 kwietnia 2015 r. plan transportowy. Dokument został przygotowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Wśród postulowanych działań wskazano m.in. zwiększenie liczby połączeń pomiędzy miastem i gminą wiejską Oświęcim, a także konieczność dążenia do wzrostu roli transportu kolejowego w podróżach o charakterze regionalnym do i z Oświęcimia.

  Plan transportowy dotyczy miasta Oświęcim oraz gmin, które powierzyły Oświęcimiowi organizację transportu zbiorowego na swoim terenie – tzn. gminy wiejskiej Oświęcim, gmin Brzeszcze i Chełmek oraz gminy Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec. Całość obszaru planu zamieszkuje ok. 94 tys. osób (sam Oświęcim – ok. 40 tys.). Z tego też względu – obowiązek sporządzenia planu, zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym występuje dopiero w przypadku całej sieci komunikacyjnej MZK. Gdy ma miejsce porozumienie między gminami przekazujące na jedną z nich zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego, obowiązek sporządzenia planu występuje, gdy gminy objęte porozumieniem liczą razem co najmniej 80 tys. mieszkańców. W przypadku pojedynczej gminy, obowiązek sporządzenia planu transportowego występuje w przypadku, jeśli liczba jej mieszkańców przekracza 50 tys. Dobry tabor i rozkład, brak współpracy z koleją Autorzy planu transportowego wskazali, że do atutów oferty MZK Oświęcim należy m.in. stosunkowo wysoka jakość taboru (35 z 43 autobusów będących własnością MZK określono jako spełniające podstawowe oczekiwania podróżnych w zakresie estetyki pojazdu i komfortu podróżowania), wysoka częstotliwość kursowania autobusów na terenie miasta, wysoka dostępność komunikacji miejskiej dużych zakładów pracy, czy też dość rozbudowana możliwość korzystania z komunikacji miejskiej w godzinach późnowieczornych (po godz. 22-23), co ma związek m.in. z obsługą wspomnianych zakładów pracy. Natomiast jako główne mankamenty, wskazano m.in. niską częstotliwość kursowania części linii (zwłaszcza podmiejskich), gdzie brakuje kursów zwłaszcza w godzinach późnowieczornych i w dni wolne, a także brak synchronizacji oferty MZK z rozkładami i taryfami przewoźników kolejowych i autobusowych regionalnych. Zwłaszcza ten ostatni fakt silnie zdeterminował wskazane w planie transportowym kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Oświęcimiu i na terenach przylegających. Podkreślono konieczność wzrostu roli transportu kolejowego w podróżach do i z Oświęcimia. Dziś, mimo iż oferta przewozów na liniach wychodzących z węzła oświęcimskiego nie jest najgorsza (np. Oświęcim z Krakowem łączy w dni robocze aż 15 par pociągów), to jednak rola kolei w obsłudze dojazdów do Oświęcimia jest niewielka – głównie poprzez bardzo zły stan techniczny wszystkich linii wychodzących z węzła oświęcimskiego, na których prowadzony jest ruch pasażerski. Biorąc jednak pod uwagę, że w najbliższych latach planowany jest remont zarówno trasy w kierunku Trzebini, jak i Mysłowic oraz Czechowic-Dziedzic, w planie transportowym zapisano postulaty zwiększenia roli kolei. Środkiem do tego celu ma być m.in. współpraca przewoźników kolejowych z MZK w zakresie synchronizacji rozkładów jazdy i wspólnych rozwiązań taryfowych. W tej ostatniej kwestii, zasygnalizowano konieczność dążenia do rozszerzenia w przyszłości na MZK Oświęcim projektów Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej oraz Biletu Śląskiego. Trzeba ułatwić dojazd do Oświęcimia Innym istotnym postulatem jest sukcesywne zwiększanie częstotliwości kursowania linii podmiejskich, co wynika z faktu, że na obszarze planu transportowego jest także zarysowana suburbanizacja. Zjawisko to nie występuje naturalnie w takiej skali jak w największych polskich aglomeracjach, jednak 4-procentowy spadek liczby mieszkańców miasta Oświęcimia w ciągu 10 lat, przy 8-procentowym wzroście liczby mieszkańców gminy wiejskiej determinuje konieczność poprawy oferty połączeń podmiejskich. Wśród postulatów pojawiło się także zwiększenie palety biletów czasowych (obecnie dostępne są tylko bilety 90-minutowe). Za przyjęciem planu transportowego podniosło ręce 18 z 19 radnych biorących udział w głosowaniu (1 osoba wstrzymała się). Publikacja: 30 kwietnia 2015 r. Link: http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/oswiecim-przyjeto-plan-transportowy-przygotowany-przez-zdg-tor-48978.html

 • Współpraca ZDG TOR i RBF z Polsko – Ukraińską Izbą Gospodarczą

  Zarząd Zespołu Doradców Gospodarczych TOR podjął decyzję o przystąpieniu do Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W ramach Izby zajmie się utworzeniem komitetu, który grupował będzie firmy z branży transportu i infrastruktury.

  Liczymy, że kontakty Izby na Ukrainie na szczeblu rządowym oraz nasza znajomość polskiego sektora transportowego, pozwolą wzmocnić pozycję polskich firm na tamtejszym rynku. Równocześnie, Railway Business Forum podpisał z PUIG list intencyjny. Jego celem jest nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju polsko – ukraińskich stosunków gospodarczych, wspomaganie działalności biznesowej członków Izby i RBF na Ukrainie, w tym zwłaszcza działalności inwestycyjnej. Współpraca prowadzona będzie w szczególności w obszarze transportu kolejowego, komunikacji miejskiej oraz budowy i rozwoju infrastruktury szynowej.

© Copyright 2013 ZDG TOR Sp. z o.o.